1 » Wzór odstąpienia od umowy2

Wzór odstąpienia od umowy

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat:

ART-AUDIO ART-SAT Krzysztof Piechowiak

ul. Tadeusza Kościuszki 9, 32-005 Niepołomice

 

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres konsumenta(-ów)

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Data

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(*) Niepotrzebne skreślić.

 


Przejdź do strony głównej