1 » Wzór formularza reklamacji2

Wzór formularza reklamacji

....................., dnia............. 20….. r.

(miejscowość oraz data)

 

 

DRUK REKLAMACJI

Prosimy o dokładne wypełnienie formularza reklamacji.
Formularz wypełniony błędnie lub nieczytelnie nie będzie rozpatrywany.

 

  1. Dane Klienta (wypełnia Klient)

Imię i nazwisko………………………………………………………………………………….....……

Adres: ………………………………………………………………………………………...…………

(Kod pocztowy, miasto, ulica, numer domu, nr mieszkania)

Telefon ………………………………..... E-mail …………………………………………………......

Numer konta bankowego …………………………………………………………………………......

(wykorzystane przypadku zwrotu pieniędzy za wadliwy Produkt)

  1. Informacje o przedmiocie reklamacji (wypełnia Klient)

Produkt …………………………………………………………………………

Data zakupu ……………………..…….……

Opis wady/ przyczyna reklamacji ……………….........................................................................
....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

  1. Żądanie reklamującego (wypełnia Klient)

[ ] nieodpłatna naprawa

 

[ ] wymiana na nowy

 

[ ] zwrot zapłaconej ceny

 

[ ] obniżenie zapłaconej ceny

 


Zgodnie z ustawą Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa wybór żądania należy do reklamującego.

 

 

...................................................................................................
(Miejscowość, data wypełnienia reklamacji oraz czytelny podpis Klienta)

  1. Warunki składania i uznania reklamacji Klienta:

  1. Reklamacja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w zakupionym Produkcie, pod warunkiem przestrzegania przez klienta prawidłowych zasad użytkowania Produktu.

  2. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.

 

  1. Adnotacje Sprzedawcy – decyzja dotycząca reklamacji:

 

Data otrzymania reklamacji

………………………………

 

 

 

Pieczątka i podpis Sprzedawcy:

 

 

 

 

 

 

Data rozpatrzenia reklamacji:……………………………………

 

Reklamacja została uznana/nie uznana z następujących powodów:

 

                                     ART-AUDIO ART-SAT Krzysztof Piechowiak
                                           ul. Tadeusza Kościuszki 9, 32-005 Niepołomice
                                                              www.artaudio.pl
                                                             Tel. (12) 379 34 48
                                                     E-mail: artsat@artsat.pl
Przejdź do strony głównej